рефераты рефераты
Домой
Домой
рефераты
Поиск
рефераты
Войти
рефераты
Контакты
рефераты Добавить в избранное
рефераты Сделать стартовой
рефераты рефераты рефераты рефераты
рефераты
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты
 
МЕНЮ
рефераты НСБУ рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - НСБУ

НСБУ

[pic]

Частина 1

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і

організацій

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999

року №291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за

№893/4186

I. Загальні положення

Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків

бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису

інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти

фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших

юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм

власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також

виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених

підрозділів юридичних осіб (далі — підприємства). Ведення позабалансових

рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу

подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем

реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності

(кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою

системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків

(рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою

цифрою коду визначено клас рахунків, другою — номер синтетичного рахунка,

третьою — номер субрахунка. Контирування документів первинного обліку,

ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням,

щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунка.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків

Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо

бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами виходячи з потреб

управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися

введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із

збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок

ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, не наведених в

Інструкції, встановлюється підприємством виходячи з норм цієї Інструкції,

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових

актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення

єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на

відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена

коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків,

типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції

(кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0 — 7 є обов’язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами,

крім суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність

яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за

власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на

ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з

використанням тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами» або в

порядку, який наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерський облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з

вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір тощо)

інформацію про наявність і рух об’єктів бухгалтерського обліку на

відповідному синтетичному рахунку класу 1 «Необоротні активи», 2 «Запаси»

та 0 «Позабалансові рахунки». Підприємства роздрібної торгівлі, що

застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний

облік товарів вести в сумовому вираженні.

Клас 1. Необоротні активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про

наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,

нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних

інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних

активів, а також зносу необоротних активів.

Рахунок 10 «Основні засоби»

Рахунок 10 «Основні засоби» призначено для обліку й узагальнення

інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового

лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені

до складу основних засобів.

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство

утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання

товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного

використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного

циклу, якщо він довший за рік).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про

основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7

«Основні засоби».

За дебетом рахунка 10 «Основні засоби» відображається надходження

(придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс

підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка

пов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова,

дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх

економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; сума

дооцінки вартості об’єкта основних засобів, за кредитом — вибуття основних

засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності

критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта

основних засобів, сума уцінки основних засобів.

Рахунок 10 «Основні засоби» має такі субрахунки:

101 «Земельні ділянки»;

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»;

103 «Будинки та споруди»;

104 «Машини та обладнання»;

105 «Транспортні засоби»;

106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

107 «Робоча і продуктивна худоба»;

108 «Багаторічні насадження»;

109 «Інші основні засоби».

На субрахунку 101 «Земельні ділянки» ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель» ведеться

облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні,

іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 «Будинки та споруди» ведеться облік наявності та руху

будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а

також житлових будівель.

На субрахунках 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби»,

106 «Інструменти, прилади та інвентар», 107 «Робоча і продуктивна худоба»,

108 «Багаторічні насадження» здійснюється облік відповідно машин та

обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю,

робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109 «Інші основні засоби» ведеться облік основних

засобів, які не включені до інших субрахунків рахунка 10 «Основні засоби».

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об’єкта

окремо.

Рахунок 10 «Основні засоби» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|15 «Капітальні інвестиції» |13 «Знос необоротних активів» |

|16 «Довгострокова дебіторська |16 «Довгострокова дебіторська |

|заборгованість» |заборгованість» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|41 «Пайовий капітал» |42 «Додатковий капітал» |

|42 «Додатковий капітал» |84 «Інші операційні витрати» |

|46 «Неоплачений капітал» |85 «Інші затрати» |

|48 «Цільове фінансування і цільові |94 «Інші витрати операційної |

|надходження» |діяльності» |

|53 «Довгострокові зобов’язання з |97 «Інші витрати» |

|оренди» |99 «Надзвичайні витрати» |

|71 «Інший операційний дохід» | |

|73 «Інші фінансові доходи» | |

|74 «Інші доходи» | |

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» призначено для обліку

та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних

матеріальних активів, які не відображені у складі об’єктів обліку на

рахунку 10 «Основні засоби».

За дебетом рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих

інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною

вартістю); сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (реконструкція,

модернізація), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод,

первісно очікуваних від використання об’єкта; сума дооцінки вартості

об’єкта необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунка 11

відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок

продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання

активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта та сума їх уцінки.

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» має такі субрахунки:

111 «Бібліотечні фонди»;

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»;

113 «Тимчасові (нетитульні) споруди»;

114 «Природні ресурси»;

115 «Інвентарна тара»;

116 «Предмети прокату»;

117 «Інші необоротні матеріальні активи».

На субрахунку 111 «Бібліотечні фонди» ведеться облік наявності та руху

бібліотечних фондів.

На субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше

одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування,

вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством

ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких

об’єктів.

На субрахунку 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» ведеться облік

експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.

На субрахунку 114 «Природні ресурси» ведеться облік наявності та руху

придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо).

На субрахунку 115 «Інвентарна тара» ведеться облік наявності та руху

інвентарної тари.

На субрахунку 116 «Предмети прокату» ведеться облік наявності та руху

активів, призначених для видачі напрокат.

На субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи» ведеться облік

наявності та руху інших необоротних нематеріальних активів, які не знайшли

відображення на інших субрахунках рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні

активи».

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо

кожного об’єкта цих активів.

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|15 «Капітальні інвестиції» |13 «Знос необоротних активів» |

|16 «Довгострокова дебіторська |16 «Довгострокова дебіторська |

|заборгованість» |заборгованість» |

|23 «Виробництво» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |39 «Витрати майбутніх періодів» |

|41 «Пайовий капітал» |42 «Додатковий капітал» |

|42 «Додатковий капітал» |84 «Інші операційні витрати» |

|46 «Неоплачений капітал» |85 «Інші затрати» |

|48 «Цільове фінансування і цільові |94 «Інші витрати операційної |

|надходження» |діяльності» |

|53 «Довгострокові зобов’язання з |97 «Інші витрати» |

|оренди» |99 «Надзвичайні витрати» |

|71 «Інший операційний дохід» | |

|73 «Інші фінансові доходи» | |

|74 «Інші доходи» | |

Рахунок 12 «Нематеріальні активи»

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначений для обліку та

узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають

матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від

підприємства) та утримуватися підприємством з метою використання протягом

періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він

перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи

надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про

нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності

визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні

активи».

За дебетом рахунка 12 «Нематеріальні активи» відображається придбання

або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб)

нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума

дооцінки таких активів, за кредитом — вибуття внаслідок продажу,

безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі

економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних

активів.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» має такі субрахунки:

121 «Права користування природними ресурсами»;

122 «Права користування майном»;

123 «Права на знаки для товарів і послуг»;

124 «Права на об’єкти промислової власності»;

125 «Авторські та суміжні з ними права»;

126 «Гудвіл»;

127 «Інші нематеріальні активи».

На субрахунку 121 «Права користування природними ресурсами» ведеться

облік наявності об’єктів права користування ресурсами природного

середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами

природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне

середовище.

На субрахунку 122 «Права користування майном» ведеться облік наявності

прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право

користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).

На субрахунку 123 «Права на знаки для товарів і послуг» ведеться облік

наявності прав на знаки для товарів та послуг (товарні знаки, торгові

марки, фірмові назви тощо).

На субрахунку 124 «Права на об’єкти промислової власності» ведеться

облік наявності прав на об’єкти промислової власності (права на винаходи,

корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау,

захист від недобросовісної конкуренції тощо).

На субрахунку 125 «Авторські та суміжні з ними права» ведеться облік

наявності авторських та суміжних з ними прав (права на літературні та

музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо).

На субрахунку 126 «Гудвіл» ведеться облік гудвілу (перевищення вартості

придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних

ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання).

На субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи» ведеться облік інших

нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення

діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|14 «Довгострокові фінансові |13 «Знос необоротних активів» |

|інвестиції» |16 «Довгострокова дебіторська |

|15 «Капітальні інвестиції» |заборгованість» |

|16 «Довгострокова дебіторська |42 «Додатковий капітал» |

|заборгованість» |84 «Інші операційні витрати» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |85 «Інші затрати» |

|41 «Пайовий капітал» |94 «Інші витрати операційної |

|42 «Додатковий капітал» |діяльності» |

|46 «Неоплачений капітал» |97 «Інші витрати» |

|48 «Цільове фінансування і цільові |99 «Надзвичайні витрати» |

|надходження» | |

|53 «Довгострокові зобов’язання з | |

|оренди» | |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» | |

|71 «Інший операційний дохід» | |

|73 «Інші фінансові доходи» | |

|74 «Інші доходи» | |

Рахунок 13 «Знос необоротних активів»

Рахунок 13 «Знос необоротних активів» призначено для узагальнення

інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу необоротних

матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Рахунок 13 «Знос необоротних активів» має такі субрахунки:

131 «Знос основних засобів»;

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

133 «Знос нематеріальних активів».

За кредитом рахунка 13 «Знос необоротних матеріальних активів»

відображається нарахування амортизації та індексації зносу необоротних

активів, за дебетом — зменшення суми зносу.

На субрахунку 131 «Знос основних засобів» узагальнюється інформація про

суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10

«Основні засоби».

На субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік

яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

На субрахунку 133 «Знос нематеріальних активів» узагальнюється

інформація про суму зносу нематеріальних активів.

Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться відповідно за

видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та

нематеріальних активів.

Рахунок 13 «Знос необоротних активів» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|10 «Основні засоби» |15 «Капітальні інвестиції» |

|11 «Інші необоротні матеріальні |23 «Виробництво» |

|активи» |39 «Витрати майбутніх періодів» |

|12 «Нематеріальні активи» |42 «Додатковий капітал» |

|42 «Додатковий капітал» |83 «Амортизація» |

| |91 «Загальновиробничі витрати» |

| |92 «Адміністративні витрати» |

| |93 «Витрати на збут» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для

узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій

(вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та

місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території

країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в

капіталі»;

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

За дебетом рахунка 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом — їх вибуття

(списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта

інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об’єктами

інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити

можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в

об’єкти як на території країни, так і за кордоном.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|14 «Довгострокові фінансові |12 «Нематеріальні активи» |

|інвестиції» |14 «Довгострокові фінансові |

|16 «Довгострокова дебіторська |інвестиції» |

|заборгованість» |30 «Каса» |

|18 «Інші необоротні активи» |31 «Рахунки в банках» |

|19 «Негативний гудвіл» |35 «Поточні фінансові інвестиції» |

|30 «Каса» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|31 «Рахунки в банках» |42 «Додатковий капітал» |

|35 «Поточні фінансові інвестиції» |60 «Короткострокові позики» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

|41 «Пайовий капітал» |85 «Інші затрати» |

|42 «Додатковий капітал» |96 «Втрати від участі в капіталі» |

|46 «Неоплачений капітал» |97 «Інші витрати» |

|50 «Довгострокові позики» |99 «Надзвичайні витрати» |

|60 «Короткострокові позики» | |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» | |

|70 «Доходи від реалізації» | |

|71 «Інший операційний дохід» | |

|72 «Дохід від участі в капіталі» | |

|73 «Інші фінансові доходи» | |

|74 «Інші доходи» | |

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції»

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на

придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки:

151 «Капітальне будівництво»;

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»;

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

155 «Формування основного стада».

За дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» відображається збільшення

зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних

необоротних активів, за кредитом — їх зменшення (введення в дію, прийняття

в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

На субрахунку 151 «Капітальне будівництво» відображаються витрати на

будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для

власних потреб підприємства.

На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає

монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування

вказаного будівництва.

Субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» призначений

для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами

матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби»

(крім об’єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних

матеріальних активів» відображаються витрати підприємства (організації,

установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних

активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні

активи».

На субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними

силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

На субрахунку 155 «Формування основного стада» обліковуються витрати на

формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які

обліковуються на рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»).

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в

будівництві об’єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових

коштів, запасів і кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові

надходження» із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і

об’єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності

пайовика на відповідну частку збудованого об’єкта й приймально-

передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у

кореспонденції з рахунком 15.

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об’єкта

пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у

кореспонденції з рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Після

одержання оформлених документів про право власності й приймально-

передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об’єкта

кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки збудованого об’єкта відображається

за дебетом рахунка 10 «Основні засоби» та кредитом рахунка 15. Якщо власна

частка збудованого об’єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені

пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається

за дебетом рахунка 28 «Товари» та кредитом рахунка 15.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами

основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних

активів, а також за окремими об’єктами капітальних вкладень (інвентарними

об’єктами).

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|13 «Знос необоротних активів» |10 «Основні засоби» |

|20 «Виробничі запаси» |11 «Інші необоротні матеріальні |

|21 «Тварини на вирощуванні та |активи» |

|відгодівлі» |12 «Нематеріальні активи» |

|22 «Малоцінні та швидкозношувані |28 «Товари» |

|предмети» |30 «Каса» |

|23 «Виробництво» |31 «Рахунки в банках» |

|28 «Товари» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|30 «Каса» |42 «Додатковий капітал» |

|31 «Рахунки в банках» |48 «Цільове фінансування і цільові |

|33 «Інші кошти» |надходження» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |50 «Довгострокові позики» |

|39 «Витрати майбутніх періодів» |60 «Короткострокові позики» |

|41 «Пайовий капітал» |64 «Розрахунки за податками й |

|42 «Додатковий капітал» |платежами» |

|46 «Неоплачений капітал» |85 «Інші затрати» |

|47 «Забезпечення майбутніх витрат і |97 «Інші витрати» |

|платежів» |99 «Надзвичайні витрати» |

|48 «Цільове фінансування і цільові | |

|надходження» | |

|50 «Довгострокові позики» | |

|53 «Довгострокові зобов’язання з | |

|оренди» | |

|60 «Короткострокові позики» | |

|63 «Розрахунки з постачальниками та | |

|підрядчиками» | |

|64 «Розрахунки за податками й | |

|платежами» | |

|65 «Розрахунки за страхуванням» | |

|66 «Розрахунки з оплати праці» | |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» | |

|71 «Інший операційний дохід» | |

|73 «Інші фінансові доходи» | |

|74 «Інші доходи» | |

|94 «Інші витрати операційної | |

|діяльності» | |

|95 «Фінансові витрати» | |

Рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

Рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» призначено для

обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не

виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після

дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» має такі

субрахунки:

161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»;

162 «Довгострокові векселі одержані»;

163 «Інша дебіторська заборгованість».

За дебетом рахунка 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської

заборгованості, за кредитом — її погашення (списання).

На субрахунку 161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову

оренду» відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду,

визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14

«Оренда».

На субрахунку 162 «Довгострокові векселі одержані» ведеться облік

векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської

заборгованості.

Субрахунок 163 «Інша дебіторська заборгованість» призначений для обліку

довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших

субрахунках рахунка 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість», зокрема

розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші

види розрахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться

за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й

погашення.

Рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|10 «Основні засоби» |10 «Основні засоби» |

|11 «Інші необоротні матеріальні |11 «Інші необоротні матеріальні |

|активи» |активи» |

|12 «Нематеріальні активи» |12 «Нематеріальні активи» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |14 «Довгострокові фінансові |

|69 «Доходи майбутніх періодів» |інвестиції» |

|70 «Доходи від реалізації» |30 «Каса» |

|71 «Інший операційний дохід» |31 «Рахунки в банках» |

|74 «Інші доходи» |33 «Інші кошти» |

| |35 «Поточні фінансові інвестиції» |

| |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

| |84 «Інші операційні витрати» |

| |85 «Інші затрати» |

| |97 «Інші витрати» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 17 «Відстрочені податкові активи»

На рахунку 17 «Відстрочені податкові активи» ведеться облік суми

податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних

періодах внаслідок:

тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та

оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою

оподаткування;

перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку

на прибуток у звітному періоді.

За дебетом рахунка 17 «Відстрочені податкові активи» відображається

сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному

звітному періоді, над витратами, пов’язаними з нарахуванням податку на

прибуток у поточному звітному періоді, за кредитом — зменшення відстрочених

податкових активів за рахунок витрат, пов’язаних з нарахуванням податків на

прибуток у поточному звітному періоді.

Сума відстроченого податкового активу визначається згідно з Положенням

(стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податки на прибуток». Аналітичний

облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів або

зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою

оподаткування виникла різниця.

Рахунок 17 «Відстрочені податкові активи» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|54 «Відстрочені податкові |54 «Відстрочені податкові |

|зобов’язання» |зобов’язання» |

|64 «Розрахунки за податками й |64 «Розрахунки за податками й |

|платежами» |платежами» |

| |85 «Інші затрати» |

| |98 «Податки на прибуток» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 18 «Інші необоротні активи»

На рахунку 18 «Інші необоротні активи» ведеться облік наявності та руху

необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку

необоротних активів.

За дебетом рахунка 18 «Інші необоротні активи» відображається

надходження інших необоротних активів, за кредитом — їх вибуття.

На цьому рахунку також відображаються активи, використання яких, як

очікується, неможливе протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема

грошові кошти.

До рахунка 18 «Інші необоротні активи» можуть відкриватись субрахунки,

на яких облік наявності та руху інших необоротних активів ведеться за

видами таких активів.

Рахунок 18 «Інші необоротні активи» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|31 «Рахунки в банках» |14 «Довгострокові фінансові |

|33 «Інші кошти» |інвестиції» |

|35 «Поточні фінансові інвестиції» |31 «Рахунки в банках» |

| |35 «Поточні фінансові інвестиції» |

| |85 «Інші затрати» |

| |97 «Інші витрати» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 19 «Негативний гудвіл»

На рахунку 19 «Негативний гудвіл» ведеться облік зменшення вартості

негативного гудвілу з моменту його виникнення:

а) в процесі діяльності придбаного підприємства, що прогнозується з

обчислюваними збитками в майбутньому;

б) в процесі корисного використання (амортизації) придбаних необоротних

активів;

в) у разі перевищення справедливої вартості придбаних немонетарних

активів над вартістю негативного гудвілу.

Негативний гудвіл — перевищення вартості частки покупця у справедливій

вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань над вартістю

придбання на дату придбання.

Немонетарні активи — всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів

та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

За кредитом рахунка відображається вартість виникнення негативного

гудвілу, за дебетом — сума негативного гудвілу, що визнана доходом.

При обліку операцій, пов’язаних зі зміною вартості негативного гудвілу,

слід використовувати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19

«Об’єднання підприємств».

Рахунок 19 «Негативний гудвіл» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|74 «Інші доходи» |14 «Довгострокові фінансові |

| |інвестиції» |

| |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

| |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

Клас 2. Запаси

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про

наявність і рух належних підприємству предметів праці, що призначені для

обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб,

а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та

швидкозношуваних предметів.

Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне

зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на

рахунках класу 0 «Позабалансові рахунки».

Рахунок 20 «Виробничі запаси»

Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації

про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у

тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці),

будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського

призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного

виробництва.

За дебетом рахунка 20 «Виробничі запаси» відображаються надходження

запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом — витрачання на

виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на

сторону, уцінка тощо.

Рахунок 20 має такі субрахунки:

201 «Сировина й матеріали»;

202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»;

203 «Паливо»;

204 «Тара й тарні матеріали»;

205 «Будівельні матеріали»;

206 «Матеріали, передані в переробку»;

207 «Запасні частини»;

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»;

209 «Інші матеріали».

На субрахунку 201 «Сировина й матеріали» відображаються наявність та

рух сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що

виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні

(забудовники облік будівельних матеріалів і конструкцій ведуть на

субрахунку 205 «Будівельні матеріали»). На цьому субрахунку ведеться облік

основних матеріалів, що використовуються підрядними будівельними

організаціями при здійсненні будівельно-монтажних, ремонтних робіт.

Допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або

для господарських потреб, технічних цілей та сприяння у виробничому

процесі, також відображаються на субрахунку 201. Підприємства, що

заготовляють сільськогосподарську продукцію для переробки, також

відображають її вартість на цьому субрахунку.

На субрахунку 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»

відображаються наявність та рух покупних напівфабрикатів, готових

комплектуючих виробів (включаючи у підрядних будівельних організаціях

будівельні конструкції та вироби — дерев’яні, залізобетонні, металеві,

інші), що придбані для комплектування продукції, що випускається, які

потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. Вироби,

придбані для комплектації готової продукції, вартість яких не включається

до собівартості продукції цього підприємства, відображаються на рахунку 28

«Товари».

Науково-дослідні та конструкторські організації придбані необхідні їм

як комплектуючі вироби для проведення наукових (експериментальних) робіт за

визначеною науково-дослідною або конструкторською темою спеціальне

обладнання і інструменти, пристрої та інші прилади обліковують на

субрахунку 202. Обладнання і прилади загального призначення на цьому

субрахунку не обліковуються, а відображаються на рахунку 10 «Основні

засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» або на рахунку 22

«Малоцінні та швидкозношувані предмети» за видами предметів.

На субрахунку 203 «Паливо» (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні

матеріали) обліковуються наявність та рух палива, що придбавається чи

заготовляється для технологічних потреб виробництва, експлуатації

транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель.

Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ.

Якщо деякі види палива використовують одночасно і як матеріали, і як

паливо, то їх можна обліковувати на субрахунку 201 «Матеріали» і на

субрахунку 203 «Паливо» — за ознакою переважності використання на цьому

підприємстві.

Якщо на підприємстві для технологічних та експлуатаційних потреб, для

вироблення енергії та опалення будівель створюються запаси газу (у

газосховищах), то їх облік ведеться на субрахунку 203.

На субрахунку 204 «Тара й тарні матеріали» відображаються наявність і

рух усіх видів тари, крім тари, яка використовується як господарський

інвентар, а також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення

тари і її ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо).

Матеріали, які використовуються для додаткового обладнання вагонів,

барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не

відносяться до тари і обліковуються на субрахунку 201 «Сировина й

матеріали».

На субрахунку 205 «Будівельні матеріали» підприємства-забудовники

відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання

і комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних

цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт,

виготовлення будівельних деталей і конструкцій.

На субрахунку 205 «Будівельні матеріали» не враховується обладнання,

яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати,

будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент,

вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на

придбання такого обладнання, що не потребує монтажу, відображаються

безпосередньо на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» у міру надходження їх

на склад чи інше місце зберігання, експлуатації.

Устаткування й будівельні матеріали, що передані підрядчику для монтажу

й виконання будівельних робіт, списується з субрахунка 205 на рахунок 15

«Капітальні інвестиції» після підтвердження їх монтажу й використання.

На субрахунку 206 «Матеріали, передані в переробку» обліковуються

матеріали, передані в переробку на сторону та які надалі включаються до

складу собівартості отриманих з них виробів. Затрати на переробку

матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям, відображаються

безпосередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, що

отримані з переробки. Аналітичний облік матеріалів, що передані в

переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства-

переробники і контроль за операціями з переробки і відповідними витратами.

Передача матеріалів у переробку відображається тільки на субрахунках

рахунка 20.

На субрахунку 207 «Запасні частини» ведеться облік придбаних чи

виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які

використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин,

обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у

запасі та обороті. На цьому ж субрахунку ведеться облік обмінного фонду

повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що

створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних

підприємствах.

За дебетом субрахунка відображаються залишок і надходження, за кредитом

— витрачання, реалізація та інше вибуття запасних частин.

Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які

враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість,

обліковуються у складі основних засобів.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та

однорідними групами (механічна група, електрична група тощо). Аналітичний

облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду

ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що

підлягають відновленню (на складі); що є в ремонті.

На субрахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»

обліковуються мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками

й хворобами сільськогосподарських культур, біопрепарати, медикаменти,

хімікати, що використовуються для боротьби з хворобами

сільськогосподарських тварин. Тут також відображаються саджанці, насіння й

корми (покупні й власного вирощування), що використовуються для

висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.

На субрахунку 209 «Інші матеріали» обліковуються відходи виробництва

(обрубка, обрізка, стружка тощо), невиправний брак, матеріальні цінності,

одержані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як

матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві (металобрухт,

утиль), зношені шини тощо.

Рахунок 20 «Виробничі запаси» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|20 «Виробничі запаси» |15 «Капітальні інвестиції» |

|23 «Виробництво» |20 «Виробничі запаси» |

|24 «Брак у виробництві» |23 «Виробництво» |

|26 «Готова продукція» |24 «Брак у виробництві» |

|27 «Продукція сільськогосподарського |28 «Товари» |

|виробництва» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|28 «Товари» |39 «Витрати майбутніх періодів» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |42 «Додатковий капітал» |

|41 «Пайовий капітал» |47 «Забезпечення майбутніх витрат і |

|42 «Додатковий капітал» |платежів» |

|46 «Неоплачений капітал» |80 «Матеріальні витрати» |

|48 «Цільове фінансування і цільові |84 «Інші операційні витрати» |

|надходження» |85 «Інші затрати» |

|63 «Розрахунки з постачальниками та |91 «Загальновиробничі витрати» |

|підрядчиками» |92 «Адміністративні витрати» |

|64 «Розрахунки за податками й |93 «Витрати на збут» |

|платежами» |94 «Інші витрати операційної |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» |діяльності» |

|71 «Інший операційний дохід» |99 «Надзвичайні витрати» |

|73 «Інші фінансові доходи» | |

|74 «Інші доходи» | |

Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» призначено для обліку

й узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на

вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також

худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на

відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

За дебетом рахунка 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

відображається надходження (придбання, приплід молодняку продуктивної й

робочої худоби, вибракувана з основного стада худоба для подальшої

відгодівлі або реалізації без відгодівлі) тварин на вирощуванні, які

обліковуються за первісною вартістю; приріст живої маси молодняку тварин,

за кредитом — вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної

передачі тощо.

Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» має такі субрахунки:

211 «Молодняк тварин на вирощуванні»;

212 «Тварини на відгодівлі»;

213 «Птиця»;

214 «Звірі»;

215 «Кролі»;

216 «Сім’ї бджіл»;

217 «Доросла худоба, що вибракувана з основного стада»;

218 «Худоба, що прийнята від населення для реалізації».

На субрахунку 211 «Молодняк тварин на вирощуванні» ведеться облік

наявності, надходження й вибуття молодняку великої рогатої худоби, свиней,

овець, кіз та коней. Аналітичний облік ведеться в розрізі матеріально

відповідальних осіб (ферм, відділків тощо) за такими виробничими й віковими

групами:

1. Велика рогата худоба: телички (за роками народження); бички (за

роками народження); нетелі; корови-первістки для реалізації.

2. Свині: поросята до двох місяців (до відлучення від матки); поросята

від двох до чотирьох місяців; ремонтний молодняк; свиноматки, що

перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі.

3. Вівці й молодняк народження поточного року; молодняк народження

минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною

групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні,

напівгрубововняні, грубововняні.

4. Кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження

минулого року.

5. Коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю) і

молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковують також за породами.

На субрахунку 212 «Тварини на відгодівлі» ведеться облік наявності та

руху: дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю й нагул.

Аналітичний облік ведеться за видами худоби: велика рогата худоба на

відгодівлі й нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі;

кози на нагулі та відгодівлі. М’ясокомбінати на цьому субрахунку

обліковують худобу, що перебуває на промисловій відгодівлі.

На субрахунку 213 «Птиця» ведеться облік наявності та руху птиці, як

молодняку, так і дорослої. Аналітичний облік ведеться за такими обліковими

групами:

1. Кури яєчного напряму: молодняк; маточне стадо несучок; промислове

стадо несучок; ремонтний молодняк.

2. Кури м’ясного напряму: молодняк; м’ясні курчата (бройлери); маточне

стадо.

3. Качки: молодняк; доросле стадо.

4. Гуси: молодняк; доросле стадо.

5. Індики: молодняк; доросле стадо.

6. Цесарки: молодняк; доросле стадо.

7. Перепілки: молодняк; доросле стадо.

На спеціалізованих племінних підприємствах, птахофабриках, комплексах з

виробництва продукції тваринництва на промисловій основі, м’ясокомбінатах

облік худоби й птиці ведеться в розрізі вікових (технологічних) груп.

На субрахунку 214 «Звірі» ведеться облік наявності та руху хутрових

звірів. Аналітичний облік ведеться за видами звірів окремо молодняку й

основного стада.

На субрахунку 215 «Кролі» ведеться облік наявності та руху кролів.

Аналітичний облік ведеться за породами окремо молодняку й основного стада.

На субрахунку 216 «Сім’ї бджіл» ведеться облік наявності та руху

бджолиних сімей. Аналітичний облік ведеться за кількістю сімей, їх вартістю

в цілому по пасіці.

На субрахунку 217 «Доросла худоба, що вибракувана з основного стада»

ведеться облік наявності та руху поголів’я і балансової вартості,

вибракуваних і реалізованих або забитих на м’ясо в господарстві без

поставлення на відгодівлю продуктивних тварин і робочої худоби. Аналітичний

облік ведеться за видами тварин.

На субрахунку 218 «Худоба, що прийнята від населення для реалізації»

ведеться облік руху тварин, прийнятих від населення для реалізації.

Аналітичний облік ведеться за видами худоби.

Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|10 «Основні засоби» |15 «Капітальні інвестиції» |

|21 «Тварини на вирощуванні та |21 «Тварини на вирощуванні та |

|відгодівлі» |відгодівлі» |

|23 «Виробництво» |23 «Виробництво» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|41 «Пайовий капітал» |80 «Матеріальні витрати» |

|42 «Додатковий капітал» |84 «Інші операційні витрати» |

|46 «Неоплачений капітал» |85 «Інші затрати» |

|48 «Цільове фінансування і цільові |90 «Собівартість реалізації» |

|надходження» |94 «Інші витрати операційної |

|63 «Розрахунки з постачальниками та |діяльності» |

|підрядчиками» |99 «Надзвичайні витрати» |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» | |

|71 «Інший операційний дохід» | |

|73 «Інші фінансові доходи» | |

|74 «Інші доходи» | |

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про

наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать

підприємству та знаходяться у складі запасів.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що

використовуються протягом не більше одного року або нормального

операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти,

господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені

малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом — за обліковою вартістю

відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію зі

списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від

псування таких предметів.

З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації

підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема

оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад з

експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони

оприбутковуються за дебетом рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані

предмети» та кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід».

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за

видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб

підприємства.

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|23 «Виробництво» |15 «Капітальні інвестиції» |

|24 «Брак у виробництві» |23 «Виробництво» |

|26 «Готова продукція» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |39 «Витрати майбутніх періодів» |

|41 «Пайовий капітал» |42 «Додатковий капітал» |

|42 «Додатковий капітал» |80 «Матеріальні витрати» |

|46 «Неоплачений капітал» |84 «Інші операційні витрати» |

|48 «Цільове фінансування і цільові |85 «Інші затрати» |

|надходження» |91 «Загальновиробничі витрати» |

|63 «Розрахунки з постачальниками та |92 «Адміністративні витрати» |

|підрядчиками» |93 «Витрати на збут» |

|64 «Розрахунки за податками й |94 «Інші витрати операційної |

|платежами» |діяльності» |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» |99 «Надзвичайні витрати» |

|71 «Інший операційний дохід» | |

|73 «Інші фінансові доходи» | |

|74 «Інші доходи» | |

Рахунок 23 «Виробництво»

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати на

виробництво продукції (робіт, послуг).

Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках

витрат:

промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво

продукції;

підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-

монтажних, геологорозвідувальних та проектно-розшукових робіт;

підприємств транспорту та зв’язку на надання послуг;

науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і

конструкторських робіт;

підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення діяльності з

продажу товарів;

дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;

інших підприємств та організацій;

допоміжних (підсобних) виробництв;

на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд,

демонтаж припиненого будівництва об’єктів).

За дебетом рахунка 23 «Виробництво» відображаються прямі матеріальні,

трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати

від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом — суми фактичної

виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків

26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунка 90). За кредитом

субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання

некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 «Інші необоротні

матеріальні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та

субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість

виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт,

послуг (інструменту, енергії, пари, транспортних і ремонтних послуг тощо).

Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видами

виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що

виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися

за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

Рахунок 23 «Виробництво» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|13 «Знос необоротних активів» |11 «Інші необоротні матеріальні |

|20 «Виробничі запаси» |активи» |

|21 «Тварини на вирощуванні та |15 «Капітальні інвестиції» |

|відгодівлі» |21 «Тварини на вирощуванні та |

|22 «Малоцінні та швидкозношувані |відгодівлі» |

|предмети» |22 «Малоцінні та швидкозношувані |

|23 «Виробництво» |предмети» |

|24 «Брак у виробництві» |23 «Виробництво» |

|25 «Напівфабрикати» |24 «Брак у виробництві» |

|26 «Готова продукція» |25 «Напівфабрикати» |

|27 «Продукція сільськогосподарського |26 «Готова продукція» |

|виробництва» |27 «Продукція сільськогосподарського |

|28 «Товари» |виробництва» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|39 «Витрати майбутніх періодів» |79 «Фінансові результати» |

|47 «Забезпечення майбутніх витрат і |80 «Матеріальні витрати» |

|платежів» |84 «Інші операційні витрати» |

|63 «Розрахунки з постачальниками та |85 «Інші затрати» |

|підрядчиками» |90 «Собівартість реалізації» |

|64 «Розрахунки за податками й |94 «Інші витрати операційної |

|платежами» |діяльності» |

|65 «Розрахунки за страхуванням» |99 «Надзвичайні витрати» |

|66 «Розрахунки з оплати праці» | |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» | |

|71 «Інший операційний дохід» | |

|80 «Матеріальні витрати» | |

|81 «Витрати на оплату праці» | |

|82 «Відрахування на соціальні заходи» | |

|83 «Амортизація» | |

|84 «Інші операційні витрати» | |

|91 «Загальновиробничі витрати» | |

Рахунок 24 «Брак у виробництві»

Цей рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про втрати

від браку у виробництві. Браком у виробництві вважається продукція,

напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю

встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані

за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після

додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на зовнішній,

тобто виявлений споживачем і пред’явлений для відшкодування збитків, та

внутрішній, який виявлений у процесі виробництва. Залежно від характеру

відхилень від нормативів, він може бути остаточним або виправним.

За дебетом рахунка 24 «Брак у виробництві» відображаються витрати через

виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного

браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в

обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень; за

кредитом — суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що

списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення

втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або

реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку;

суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів

та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.

Аналітичний облік за рахунком 24 «Брак у виробництві» ведеться за

видами виробництва.

Рахунок 24 «Брак у виробництві» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|20 «Виробничі запаси» |20 «Виробничі запаси» |

|23 «Виробництво» |22 «Малоцінні та швидкозношувані |

|25 «Напівфабрикати» |предмети» |

|31 «Рахунки в банках» |23 «Виробництво» |

|63 «Розрахунки з постачальниками та |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|підрядчиками» |47 «Забезпечення наступних витрат і |

|65 «Розрахунки за страхуванням» |платежів» |

|66 «Розрахунки з оплати праці» |63 «Розрахунки з постачальниками та |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» |підрядчиками» |

| |66 «Розрахунки з оплати праці» |

| |80 «Матеріальні витрати» |

| |84 «Інші операційні витрати» |

| |85 «Інші затрати» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 25 «Напівфабрикати»

Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про

наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва.

Облік напівфабрикатів власного виробництва на окремому рахунку ведуть

підприємства, у яких напівфабрикати, крім використання у виробництві,

реалізуються на сторону як готова продукція. До напівфабрикатів належить

продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій

виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування. Зокрема, на цьому

рахунку можуть обліковуватися виготовлені підприємством напівфабрикати:

чавун передільний у чорній металургії; сира гума і клей у гумовій

промисловості; сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті хімічної

промисловості; солод у пивоварній промисловості; пряжа і сирова тканина в

текстильній промисловості.

На підприємствах, на яких напівфабрикати власного виробництва

використовуються тільки для власних виробничих потреб, їх рух і залишки

облікуються на рахунку 23 «Виробництво».

За дебетом рахунка 25 «Напівфабрикати» відображається надходження

(створених) напівфабрикатів, за кредитом — вибуття напівфабрикатів

унаслідок продажу, передачі в подальшу переробку, безоплатної передачі або

невідповідності критеріям визначення активу.

Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними,

виходячи з потреб підприємства.

Рахунок 25 «Напівфабрикати» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|23 «Виробництво» |23 «Виробництво» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |24 «Брак у виробництві» |

|42 «Додатковий капітал» |26 «Готова продукція» |

|71 «Інший операційний дохід» |27 «Продукція сільськогосподарського |

| |виробництва» |

| |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

| |47 «Забезпечення майбутніх витрат і |

| |платежів» |

| |80 «Матеріальні витрати» |

| |84 «Інші операційні витрати» |

| |85 «Інші затрати» |

| |93 «Витрати на збут» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 26 «Готова продукція»

Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух

готової продукції підприємства.

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка

пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів

із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.

За дебетом рахунка 26 «Готова продукція» відображається надходження

готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою

собівартістю.

В аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за

обліковими цінами. При списанні готової продукції з рахунка 26 «Готова

продукція» сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової

продукції від вартості готової продукції за обліковими цінами (далі —

відхилення) визначається як добуток рівня (відсотка) відхилень і вартості

відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. Рівень

(відсоток) відхилень визначається діленням суми відхилень на початок місяця

з сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за

звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції за обліковими

цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з

виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами. Сума відхилень

фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за

обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається

за кредитом рахунка 26 «Готова продукція» і дебетом відповідних рахунків,

на яких відображено вибуття готової продукції.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової

продукції.

Рахунок 26 «Готова продукція» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|23 «Виробництво» |20 «Виробничі запаси» |

|25 «Напівфабрикати» |22 «Малоцінні та швидкозношувані |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |предмети» |

|42 «Додатковий капітал» |23 «Виробництво» |

|71 «Інший операційний дохід» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

| |79 «Фінансові результати» |

| |80 «Матеріальні витрати» |

| |84 «Інші операційні витрати» |

| |85 «Інші затрати» |

| |90 «Собівартість реалізації» |

| |92 «Адміністративні витрати» |

| |93 «Витрати на збут» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про

наявність та рух сільськогосподарської продукції.

Продукція сільськогосподарського виробництва поточного року

обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду

доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють

собівартість продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на

облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця

між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка виявляється

наприкінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції і на інші

рахунки, на які ця продукція була списана протягом року.

За дебетом рахунка 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом —

вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної

передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних

рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка

призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання

(видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в

дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в

тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах;

продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм,

плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні

товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового

матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних

насаджень.

Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться

за видами продукції.

Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|23 «Виробництво» |20 «Виробничі запаси» |

|25 «Напівфабрикати» |23 «Виробництво» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |28 «Товари» |

|42 «Додатковий капітал» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|71 «Інший операційний дохід» |80 «Матеріальні витрати» |

| |84 «Інші операційні витрати» |

| |85 «Інші затрати» |

| |90 «Собівартість реалізації» |

| |92 «Адміністративні витрати» |

| |93 «Витрати на збут» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 28 «Товари»

На рахунку 28 «Товари» ведеться облік руху товарно-матеріальних

цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок

використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і

організації, а також підприємства громадського харчування.

На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 «Товари»

застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які

спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних

цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не

включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому

підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.

Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на

рахунку 28 «Товари» ведуть облік також покупної тари і тари власного

виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи

господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні

матеріальні активи» чи 20 «Виробничі запаси».

Рахунок 28 «Товари» має такі субрахунки:

281 «Товари на складі»;

282 «Товари в торгівлі»;

283 «Товари на комісії»;

284 «Тара під товарами»;

285 «Торгова націнка».

На субрахунках 281 — 284 за дебетом відображається збільшення товарів

та їх вартості, за кредитом — зменшення.

На субрахунку 281 «Товари на складі» ведеться облік руху та наявності

товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах,

овочесховищах, морозильниках тощо.

На субрахунку 282 «Товари в торгівлі» ведеться облік руху та наявності

товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (в магазинах,

ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо).

На субрахунку 283 «Товари на комісії» ведеться облік товарів, переданих

на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами,

які не передбачають перехід права власності на цей товар до оплати їх

вартості. Аналітичний облік ведеться за видами товарів і підприємствами

(особами)-комісіонерами.

На субрахунку 284 «Тара під товарами» ведеться облік наявності й руху

тари під товарами й порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести

облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом

підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами

придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок

285 «Торгова націнка».

На субрахунку 285 «Торгова націнка» торговельні, постачальницькі та

збутові підприємства при веденні обліку товарів за продажними цінами

відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між купівельною та

продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунка 285

відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом — зменшення

(списання). Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані

товари відображається за дебетом субрахунка 285 і кредитом субрахунків 281

і 282. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо

рахунка 28.

Рахунок 28 «Товари» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|15 «Капітальні інвестиції» |15 «Капітальні інвестиції» |

|20 «Виробничі запаси» |20 «Виробничі запаси» |

|27 «Продукція сільськогосподарського |23 «Виробництво» |

|виробництва» |28 «Товари» |

|28 «Товари» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |42 «Додатковий капітал» |

|41 «Пайовий капітал» |80 «Матеріальні витрати» |

|42 «Додатковий капітал» |84 «Інші операційні витрати» |

|46 «Неоплачений капітал» |85 «Інші затрати» |

|63 «Розрахунки з постачальниками та |90 «Собівартість реалізації» |

|підрядчиками» |92 «Адміністративні витрати» |

|64 «Розрахунки за податками й |93 «Витрати на збут» |

|платежами» |94 «Інші витрати операційної |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» |діяльності» |

|71 «Інший операційний дохід» |99 «Надзвичайні витрати» |

|73 «Інші фінансові доходи» | |

|74 «Інші доходи» | |

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про

наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у

касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках),

грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових

інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат

майбутніх періодів.

Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки

іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 «Власний капітал та

забезпечення зобов’язань», 5 «Довгострокові зобов’язання», 6 «Поточні

зобов’язання» та на рахунках 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» і 16

«Довгострокова дебіторська заборгованість» обліковуються у гривнях у сумі,

що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного

банку України на дату здійснення грошової операції, оформлення митних

документів, підписання документів про виконання робіт (послуг), підписання

установчих документів, затвердження авансового звіту про використання

підзвітних грошових коштів. Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції

та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й

платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки 71

«Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи», 85 «Інші затрати», 94 «Інші

витрати операційної діяльності», 97 «Інші витрати».

Рахунок 30 «Каса»

Рахунок 30 «Каса» призначений для узагальнення інформації про наявність

та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 «Каса» має такі субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

За дебетом рахунка 30 «Каса» відображається надходження грошових коштів

у касу підприємства, за кредитом — виплата грошових коштів із каси

підприємства.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата

послуг зв’язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки «Операційна

каса в національній валюті» та «Операційна каса в іноземній валюті».

Рахунок 30 «Каса» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|14 «Довгострокові фінансові |14 «Довгострокові фінансові |

|інвестиції» |інвестиції» |

|15 «Капітальні інвестиції» |15 «Капітальні інвестиції» |

|16 «Довгострокова дебіторська |30 «Каса» |

|заборгованість» |31 «Рахунки в банках» |

|30 «Каса» |33 «Інші кошти» |

|31 «Рахунки в банках» |35 «Поточні фінансові інвестиції» |

|34 «Короткострокові векселі одержані» |36 «Розрахунки з покупцями та |

| |замовниками» |

|36 «Розрахунки з покупцями та |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|замовниками» |39 «Витрати майбутніх періодів» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |41 «Пайовий капітал» |

|41 «Пайовий капітал» |45 «Вилучений капітал» |

|42 «Додатковий капітал» |46 «Неоплачений капітал» |

|45 «Вилучений капітал» |48 «Цільове фінансування і цільові |

|46 «Неоплачений капітал» |надходження» |

|48 «Цільове фінансування і цільові |50 «Довгострокові позики» |

|надходження» |51 «Довгострокові векселі видані» |

|50 «Довгострокові позики» |52 «Довгострокові зобов’язання за |

|52 «Довгострокові зобов’язання за |облігаціями» |

|облігаціями» |53 «Довгострокові зобов’язання з |

|55 «Інші довгострокові зобов’язання» |оренди» |

|60 «Короткострокові позики» |55 «Інші довгострокові зобов’язання» |

|63 «Розрахунки з постачальниками та |60 «Короткострокові позики» |

|підрядчиками» |61 «Поточна заборгованість за |

|66 «Розрахунки з оплати праці» |довгостроковими зобов’язаннями» |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» |62 «Короткострокові векселі видані» |

|69 «Доходи майбутніх періодів» |63 «Розрахунки з постачальниками та |

|70 «Доходи від реалізації» |підрядчиками» |

|71 «Інший операційний дохід» |65 «Розрахунки за страхуванням» |

|73 «Інші фінансові доходи» |66 «Розрахунки з оплати праці» |

|74 «Інші доходи» |67 «Розрахунки з учасниками» |

|75 «Надзвичайні доходи» |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

|76 «Страхові платежі» |69 «Доходи майбутніх періодів» |

|97 «Інші витрати» |76 «Страхові платежі» |

| |84 «Інші операційні витрати» |

| |85 «Інші затрати» |

| |91 «Загальновиробничі витрати» |

| |92 «Адміністративні витрати» |

| |93 «Витрати на збут» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |95 «Фінансові витрати» |

| |97 «Інші витрати» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 31 «Рахунки в банках»

Рахунок 31 «Рахунки в банках» призначено для обліку наявності та руху

грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути

використані для поточних операцій.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки:

311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».

За дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» відображається надходження

грошових коштів, за кредитом — їх використання.

Субрахунки 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» та 314 «Інші

рахунки в банку в іноземній валюті» призначені для узагальнення інформації

про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|14 «Довгострокові фінансові |14 «Довгострокові фінансові |

|інвестиції» |інвестиції» |

|15 «Капітальні інвестиції» |15 «Капітальні інвестиції» |

|16 «Довгострокова дебіторська |18 «Інші необоротні активи» |

|заборгованість» |24 «Брак у виробництві» |

|18 «Інші необоротні активи» |30 «Каса» |

|30 «Каса» |31 «Рахунки в банках» |

|31 «Рахунки в банках» |33 «Інші кошти» |

|33 «Інші кошти» |35 «Поточні фінансові інвестиції» |

|34 «Короткострокові векселі одержані» |36 «Розрахунки з покупцями та |

| |замовниками» |

|35 «Поточні фінансові інвестиції» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|36 «Розрахунки з покупцями та |39 «Витрати майбутніх періодів» |

|замовниками» |41 «Пайовий капітал» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |45 «Вилучений капітал» |

|41 «Пайовий капітал» |46 «Неоплачений капітал» |

|42 «Додатковий капітал» |47 «Забезпечення майбутніх витрат і |

|45 «Вилучений капітал» |платежів» |

|46 «Неоплачений капітал» |48 «Цільове фінансування і цільові |

|48 «Цільове фінансування і цільові |надходження» |

|надходження» |50 «Довгострокові позики» |

|50 «Довгострокові позики» |51 «Довгострокові векселі видані» |

|52 «Довгострокові зобов’язання за |52 «Довгострокові зобов’язання за |

|облігаціями» |облігаціями» |

|55 «Інші довгострокові зобов’язання» |53 «Довгострокові зобов’язання з |

|60 «Короткострокові позики» |оренди» |

|63 «Розрахунки з постачальниками та |55 «Інші довгострокові зобов’язання» |

|підрядчиками» |60 «Короткострокові позики» |

|64 «Розрахунки за податками й |61 «Поточна заборгованість за |

|платежами» |довгостроковими зобов’язаннями» |

|65 «Розрахунки за страхуванням» |62 «Короткострокові векселі видані» |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» |63 «Розрахунки з постачальниками та |

|69 «Доходи майбутніх періодів» |підрядчиками» |

|70 «Доходи від реалізації» |64 «Розрахунки за податками й |

|71 «Інший операційний дохід» |платежами» |

|73 «Інші фінансові доходи» |65 «Розрахунки за страхуванням» |

|74 «Інші доходи» |66 «Розрахунки з оплати праці» |

|75 «Надзвичайні доходи» |67 «Розрахунки з учасниками» |

|76 «Страхові платежі» |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

|97 «Інші витрати» |69 «Доходи майбутніх періодів» |

| |76 «Страхові платежі» |

| |84 «Інші операційні витрати» |

| |85 «Інші затрати» |

| |91 «Загальновиробничі витрати» |

| |92 «Адміністративні витрати» |

| |93 «Витрати на збут» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |95 «Фінансові витрати» |

| |97 «Інші витрати» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 33 «Інші кошти»

На рахунку 33 «Інші кошти» ведеться узагальнення інформації про

наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті),

які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору,

сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв,

пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі, тобто

грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для

подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства.

Рахунок 33 «Інші кошти» має такі субрахунки:

331 «Грошові документи в національній валюті»;

332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

За дебетом рахунка 33 «Інші кошти» відображається надходження грошових

документів у касу підприємства та коштів у дорозі, за кредитом — вибуття

грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на

відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Рахунок 33 «Інші кошти» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|16 «Довгострокова дебіторська |15 «Капітальні інвестиції» |

|заборгованість» |18 «Інші необоротні активи» |

|30 «Каса» |31 «Рахунки в банках» |

|31 «Рахунки в банках» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |60 «Короткострокові позики» |

|50 «Довгострокові позики» |66 «Розрахунки з оплати праці» |

|60 «Короткострокові позики» |84 «Інші операційні витрати» |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» |85 «Інші затрати» |

| |92 «Адміністративні витрати» |

| |93 «Витрати на збут» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані»

На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» ведеться облік

заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену

продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими

операціями, яка забезпечена векселями.

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані» має такі субрахунки:

341 «Короткострокові векселі, одержані в національній валюті»;

342 «Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті».

На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» за дебетом

відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за

іншими операціями, за кредитом — отримання коштів у погашення векселів,

погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя

третій стороні тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|36 «Розрахунки з покупцями та |30 «Каса» |

|замовниками» |31 «Рахунки в банках» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |45 «Вилучений капітал» |

|46 «Неоплачений капітал» |50 «Довгострокові позики» |

|70 «Доходи від реалізації» |60 «Короткострокові позики» |

|71 «Інший операційний дохід» |63 «Розрахунки з постачальниками та |

|73 «Інші фінансові доходи» |підрядчиками» |

|74 «Інші доходи» |64 «Розрахунки за податками й |

| |платежами» |

| |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

| |84 «Інші операційні витрати» |

| |85 «Інші затрати» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |97 «Інші витрати» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції»

На рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» ведеться облік наявності

та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у

тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

351 «Еквіваленти грошових коштів»;

352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

За дебетом рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» відображається

придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових

інвестицій, за кредитом — зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із

забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на

території країни, так і закордоном.

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|14 «Довгострокові фінансові |14 «Довгострокові фінансові |

|інвестиції» |інвестиції» |

|16 «Довгострокова дебіторська |18 «Інші необоротні активи» |

|заборгованість» |31 «Рахунки в банках» |

|18 «Інші необоротні активи» |42 «Додатковий капітал» |

|30 «Каса» |85 «Інші затарти» |

|31 «Рахунки в банках» |97 «Інші витрати» |

|36 «Розрахунки з покупцями та |99 «Надзвичайні витрати» |

|замовниками» | |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» | |

|41 «Пайовий капітал» | |

|42 «Додатковий капітал» | |

|46 «Неоплачений капітал» | |

|50 «Довгострокові позики» | |

|60 «Короткострокові позики» | |

|64 «Розрахунки за податками й | |

|платежами» | |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» | |

|73 «Інші фінансові доходи» | |

|74 «Інші доходи» | |

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

На рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ведеться

узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за

відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім

заборгованості, яка забезпечена векселем.

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» має такі субрахунки:

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

362 «Розрахунки з іноземними покупцями».

За дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних

робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка

включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори

(обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та

позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом — сума

платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у

касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунка відображає заборгованість

покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» аналітичний облік

ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за

кожним покупцем та замовником за кожним пред’явленим до сплати рахунком.

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|30 «Каса» |30 «Каса» |

|31 «Рахунки в банках» |31 «Рахунки в банках» |

|70 «Доходи від реалізації» |34 «Короткострокові векселі одержані» |

|71 «Інший операційний дохід» | |

|76 «Страхові платежі» |35 «Поточні фінансові інвестиції» |

| |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

| |38 «Резерв сумнівних боргів» |

| |50 «Довгострокові позики» |

| |51 «Довгострокові векселі видані» |

| |60 «Короткострокові позики» |

| |62 «Короткострокові векселі видані» |

| |63 «Розрахунки з постачальниками та |

| |підрядчиками» |

| |64 «Розрахунки за податками й |

| |платежами» |

| |65 «Розрахунки за страхуванням» |

| |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

| |70 «Доходи від реалізації» |

| |76 «Страхові платежі» |

| |84 «Інші операційні витрати» |

| |85 «Інші затрати» |

| |93 «Витрати на збут» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

На рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» ведеться облік

розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за

авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням

завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими

операціями.

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» має такі субрахунки:

371 «Розрахунки за виданими авансами»;

372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

373 «Розрахунки за нарахованими доходами»;

374 «Розрахунки за претензіями»;

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»;

376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»;

377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

За дебетом рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» відображається

виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи

списання.

На субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» ведеться облік

авансів, наданих іншим підприємствам.

На субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» ведеться облік

розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунка може бути як

дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто:

дебетове сальдо — в складі оборотних активів, кредитове сальдо — в складі

зобов’язань балансу підприємства.

На субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» ведеться облік

нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню.

На субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» ведеться облік

розрахунків за претензіями, які пред’явлені постачальникам, підрядчикам,

транспортним та іншим організаціям, а також за пред’явленими їм та

визнаними штрафами, пенею, неустойками.

На субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків

у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання

грошових коштів, якщо винуватця виявлено.

На субрахунку 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»

ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних

спілках.

На субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» ведеться облік

розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших

субрахунках рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», зокрема

розрахунки за операціями, пов’язаними із здійсненням спільної діяльності

(без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім

розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами

заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|10 «Основні засоби» |10 «Основні засоби» |

|11 «Інші необоротні матеріальні |11 «Інші необоротні матеріальні |

|активи» |активи» |

|14 «Довгострокові фінансові |12 «Нематеріальні активи» |

|інвестиції» |14 «Довгострокові фінансові |

|15 «Капітальні інвестиції» |інвестиції» |

|16 «Довгострокова дебіторська |15 «Капітальні інвестиції» |

|заборгованість» |16 «Довгострокова дебіторська |

|19 «Негативний гудвіл» |заборгованість» |

|20 «Виробничі запаси» |20 «Виробничі запаси» |

|21 «Тварини на вирощуванні та |21 «Тварини на вирощуванні та |

|відгодівлі» |відгодівлі» |

|22 «Малоцінні та швидкозношувані |22 «Малоцінні та швидкозношувані |

|предмети» |предмети» |

|23 «Виробництво» |23 «Виробництво» |

|24 «Брак у виробництві» |25 «Напівфабрикати» |

|25 «Напівфабрикати» |26 «Готова продукція» |

|26 «Готова продукція» |27 «Продукція сільськогосподарського |

|27 «Продукція сільськогосподарського |виробництва» |

|виробництва» |28 «Товари» |

|28 «Товари» |30 «Каса» |

|30 «Каса» |31 «Рахунки в банках» |

|31 «Рахунки в банках» |33 «Інші кошти» |

|33 «Інші кошти» |34 «Короткострокові векселі одержані» |

|36 «Розрахунки з покупцями та | |

|замовниками» |35 «Поточні фінансові інвестиції» |

|39 «Витрати майбутніх періодів» |48 «Цільове фінансування і цільові |

|50 «Довгострокові позики» |надходження» |

|60 «Короткострокові позики» |50 «Довгострокові позики» |

|64 «Розрахунки за податками й |51 «Довгострокові векселі видані» |

|платежами» |60 «Короткострокові позики» |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» |61 «Поточна заборгованість за |

|69 «Доходи майбутніх періодів» |довгостроковими зобов’язаннями» |

|70 «Доходи від реалізації» |62 «Короткострокові векселі видані» |

|71 «Інший операційний дохід» |63 «Розрахунки з постачальниками та |

|73 «Інші фінансові доходи» |підрядчиками» |

|74 «Інші доходи» |64 «Розрахунки за податками й |

|75 «Надзвичайні доходи» |платежами» |

| |65 «Розрахунки за страхуванням» |

| |66 «Розрахунки з оплати праці» |

| |67 «Розрахунки з учасниками» |

| |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

| |80 «Матеріальні витрати» |

| |84 «Інші операційні витрати» |

| |85 «Інші затрати» |

| |91 «Загальновиробничі витрати» |

| |92 «Адміністративні витрати» |

| |93 «Витрати на збут» |

| |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

| |99 «Надзвичайні витрати» |

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»

На рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» ведеться облік резервів за

сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів викладені

в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська

заборгованість».

За кредитом рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» відображається

створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку

витрат, за дебетом — списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з

рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих

резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

Аналітичний облік на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» ведеться в

розрізі боржників чи за строками непогашення дебіторської заборгованості.

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|36 «Розрахунки з покупцями та |84 «Інші операційні витрати» |

|замовниками» |93 «Витрати на збут» |

|71 «Інший операційний дохід» |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» призначено для узагальнення

інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають

віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 «Витрати майбутніх

періодів», відносяться витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва

роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та

агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса;

передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

За дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» відображається

накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом — їх списання (розподіл)

та включення до складу витрат звітного періоду.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|11 «Інші необоротні матеріальні |15 «Капітальні інвестиції» |

|активи» |23 «Виробництво» |

|13 «Знос необоротних активів» |37 «Розрахунки з різними дебіторами» |

|20 «Виробничі запаси» |84 «Інші операційні витрати» |

|22 «Малоцінні та швидкозношувані |85 «Інші затрати» |

|предмети» |91 «Загальновиробничі витрати» |

|30 «Каса» |92 «Адміністративні витрати» |

|31 «Рахунки в банках» |93 «Витрати на збут» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |94 «Інші витрати операційної |

|47 «Забезпечення майбутніх витрат і |діяльності» |

|платежів» |99 «Надзвичайні витрати» |

|63 «Розрахунки з постачальниками та | |

|підрядчиками» | |

|64 «Розрахунки за податками й | |

|платежами» | |

|65 «Розрахунки за страхуванням» | |

|66 «Розрахунки з оплати праці» | |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» | |

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і

рух коштів різновидностей власного капіталу — статутного, пайового,

додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених

прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх

витрат і платежів, страхових резервів.

Рахунок 40 «Статутний капітал»

Рахунок 40 «Статутний капітал» призначено для обліку та узагальнення

інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунка 40 «Статутний капітал» відображається збільшення

статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на

цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який

зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за

кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 40 «Статутний капітал» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|41 «Пайовий капітал» |41 «Пайовий капітал» |

|45 «Вилучений капітал» |42 «Додатковий капітал» |

|46 «Неоплачений капітал» |43 «Резервний капітал» |

|67 «Розрахунки з учасниками» |44 «Нерозподілені прибутки (непокриті |

| |збитки)» |

| |46 «Неоплачений капітал» |

| |67 «Розрахунки з учасниками» |

Рахунок 41 «Пайовий капітал»

Рахунок 41 «Пайовий капітал» призначено для обліку й узагальнення

інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства,

колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного

кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені

установчими документами.

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб,

добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-

фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41

«Пайовий капітал» обліковують частину вартості майна, яка була розпайована

між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його

членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності

підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 «Пайовий капітал» ведеться за видами

капіталу.

Рахунок 41 «Пайовий капітал» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|30 «Каса» |10 «Основні засоби» |

|31 «Рахунки в банках» |11 «Інші необоротні матеріальні |

|40 «Статутний капітал» |активи» |

|44 «Нерозподілені прибутки (непокриті |12 «Нематеріальні активи» |

|збитки)» |14 «Довгострокові фінансові |

|67 «Розрахунки з учасниками» |інвестиції» |

| |15 «Капітальні інвестиції» |

| |20 «Виробничі запаси» |

| |21 «Тварини на вирощуванні та |

| |відгодівлі» |

| |22 «Малоцінні та швидкозношувані |

| |предмети» |

| |28 «Товари» |

| |30 «Каса» |

| |31 «Рахунки в банках» |

| |35 «Поточні фінансові інвестиції» |

| |40 «Статутний капітал» |

| |42 «Додатковий капітал» |

| |44 «Нерозподілені прибутки (непокриті |

| |збитки)» |

| |50 «Довгострокові позики» |

| |60 «Короткострокові позики» |

| |63 «Розрахунки з постачальниками та |

| |підрядчиками» |

| |66 «Розрахунки з оплати праці» |

| |67 «Розрахунки з учасниками» |

| |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

Рахунок 42 «Додатковий капітал»

Рахунок 42 «Додатковий капітал» призначено для узагальнення інформації

про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню

номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість

необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та

інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунка 42 «Додатковий капітал» відображається збільшення

додаткового капіталу, за дебетом — його зменшення.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» має такі субрахунки:

421 «Емісійний дохід»;

422 «Інший вкладений капітал»;

423 «Дооцінка активів»;

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»;

425 «Інший додатковий капітал».

На субрахунку 421 «Емісійний дохід» відображається різниця між

продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій.

На субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» обліковують інший вкладений

засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує

статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного

капіталу.

На субрахунку 423 «Дооцінка активів» відображається сума дооцінки

(уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних

підприємством від інших осіб.

На субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» обліковують інші види

додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище

субрахунків.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|10 «Основні засоби» |10 «Основні засоби» |

|11 «Інші необоротні матеріальні |11 «Інші необоротні матеріальні |

|активи» |активи» |

|12 «Нематеріальні активи» |12 «Нематеріальні активи» |

|13 «Знос необоротних активів» |13 «Знос необоротних активів» |

|14 «Довгострокові фінансові |14 «Довгострокові фінансові |

|інвестиції» |інвестиції» |

|15 «Капітальні інвестиції» |15 «Капітальні інвестиції» |

|20 «Виробничі запаси» |20 «Виробничі запаси» |

|22 «Малоцінні та швидкозношувані |21 «Тварини на вирощуванні та |

|предмети» |відгодівлі» |

|28 «Товари» |22 «Малоцінні та швидкозношувані |

|35 «Поточні фінансові інвестиції» |предмети» |

|40 «Статутний капітал» |25 «Напівфабрикати» |

|41 «Пайовий капітал» |26 «Готова продукція» |

|43 «Резервний капітал» |27 «Продукція сільськогосподарського |

|44 «Нерозподілені прибутки (непокриті |виробництва» |

|збитки)» |28 «Товари» |

|45 «Вилучений капітал» |30 «Каса» |

|46 «Неоплачений капітал» |31 «Рахунки в банках» |

|74 «Інші доходи» |35 «Поточні фінансові інвестиції» |

| |46 «Неоплачений капітал» |

| |48 «Цільове фінансування і цільові |

| |надходження» |

Рахунок 43 «Резервний капітал»

Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено для узагальнення інформації

про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до

чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого

прибутку.

За кредитом рахунка 43 «Резервний капітал» відображається створення

резервів, за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунка відображає

залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та

напрямами використання.

Рахунок 43 «Резервний капітал» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|40 «Статутний капітал» |42 «Додатковий капітал» |

|44 «Нерозподілені прибутки (непокриті |44 «Нерозподілені прибутки (непокриті |

|збитки)» |збитки)» |

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ведеться

облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих

років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунка відображається збільшення прибутку від усіх видів

діяльності, за дебетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має такі

субрахунки:

441 «Прибуток нерозподілений»;

442 «Непокриті збитки»;

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

На субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» відображаються наявність та

рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 «Непокриті збитки» відображаються непокриті збитки.

Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного,

пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів),

виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше

використання прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році,

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення

помилок і зміни у фінансових звітах» відображається кореспонденцією рахунка

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» з рахунками бухгалтерського

обліку відповідних об’єктів класів 1 — 6.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|40 «Статутний капітал» |41 «Пайовий капітал» |

|41 «Пайовий капітал» |42 «Додатковий капітал» |

|43 «Резервний капітал» |43 «Резервний капітал» |

|44 «Нерозподілені прибутки (непокриті |44 «Нерозподілені прибутки (непокриті |

|збитки)» |збитки)» |

|52 «Довгострокові зобов’язання за |79 «Фінансові результати» |

|облігаціями» | |

|67 «Розрахунки з учасниками» | |

|79 «Фінансові результати» | |

Рахунок 45 «Вилучений капітал»

На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться облік вилученого капіталу, у

разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу,

анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунка 45 «Вилучений капітал» відображається фактична

собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським

товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або

перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 «Вилучений капітал» має такі субрахунки:

451 «Вилучені акції»;

452 «Вилучені вклади й паї»;

453 «Інший вилучений капітал».

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій

(вкладів, паїв).

Рахунок 45 «Вилучений капітал» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|30 «Каса» |30 «Каса» |

|31 «Рахунки в банках» |31 «Рахунки в банках» |

|34 «Короткострокові векселі одержані»|40 «Статутний капітал» |

| |42 «Додатковий капітал» |

|50 «Довгострокові позики» |46 «Неоплачений капітал» |

|52 «Довгострокові зобов’язання за | |

|облігаціями» | |

|60 «Короткострокові позики» | |

|62 «Короткострокові векселі видані» | |

Рахунок 46 «Неоплачений капітал»

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначено для узагальнення інформації

про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунка відображається заборгованість засновників

(учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу

підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до

статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених

неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником

(учасником) підприємства.

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|30 «Каса» |10 «Основні засоби» |

|31 «Рахунки в банках» |11 «Інші необоротні матеріальні |

|40 «Статутний капітал» |активи» |

|42 «Додатковий капітал» |12 «Нематеріальні активи» |

|45 «Вилучений капітал» |14 «Довгострокові фінансові |

| |інвестиції» |

| |15 «Капітальні інвестиції» |

| |20 «Виробничі запаси» |

| |21 «Тварини на вирощуванні та |

| |відгодівлі» |

| |22 «Малоцінні та швидкозношувані |

| |предмети» |

| |28 «Товари» |

| |30 «Каса» |

| |31 «Рахунки в банках» |

| |34 «Короткострокові векселі одержані» |

| | |

| |35 «Поточні фінансові інвестиції» |

| |40 «Статутний капітал» |

| |42 «Додатковий капітал» |

| |50 «Довгострокові позики» |

| |51 «Довгострокові векселі видані» |

| |52 «Довгострокові зобов’язання за |

| |облігаціями» |

| |60 «Короткострокові позики» |

| |62 «Короткострокові векселі видані» |

| |63 «Розрахунки з постачальниками та |

| |підрядчиками» |

| |66 «Розрахунки з оплати праці» |

| |67 «Розрахунки з учасниками» |

| |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

На рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» ведеться

узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства

резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до

витрат поточного періоду.

За кредитом рахунка відображається нарахування забезпечень, за дебетом

— їх використання.

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» має такі

субрахунки:

471 «Забезпечення виплат відпусток»;

472 «Додаткове пенсійне забезпечення»;

473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань»;

474 «Забезпечення інших витрат і платежів».

На субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» ведеться облік руху

та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума

забезпечення визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої

заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної

планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати

праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення

обов’язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на

збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове

соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок

безробіття тощо.

На субрахунку 472 «Додаткове пенсійне забезпечення» ведеться облік

коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» ведеться облік

руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат

на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення

ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів» ведеться облік

забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших

субрахунках рахунка 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за

їх видами, напрямами формування й використання.

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|20 «Виробничі запаси» |15 «Капітальні інвестиції» |

|23 «Виробництво» |23 «Виробництво» |

|24 «Брак у виробництві» |39 «Витрати майбутніх періодів» |

|25 «Напівфабрикати» |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

|31 «Рахунки в банках» |81 «Витрати на оплату праці» |

|63 «Розрахунки з постачальниками і |82 «Відрахування на соціальні заходи» |

|підрядчиками» |84 «Інші операційні витрати» |

|65 «Розрахунки за страхуванням» |91 «Загальновиробничі витрати» |

|66 «Розрахунки з оплати праці» |92 «Адміністративні витрати» |

|68 «Розрахунки за іншими операціями» |93 «Витрати на збут» |

|71 «Інший операційний дохід» |94 «Інші витрати операційної |

| |діяльності» |

Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

На рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» ведеться

облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для

здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна

допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як

субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески

фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело

фінансування певних заходів, за дебетом — використані суми за певними

напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень

та витрат провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|15 «Капітальні інвестиції» |10 «Основні засоби» |

|30 «Каса» |11 «Інші необоротні матеріальні |

|31 «Рахунки в банках» |активи» |

|37 «Розрахунки з різними дебіторами» |12 «Нематеріальні активи» |

|42 «Додатковий капітал» |15 «Капітальні інвестиції» |

|60 «Короткострокові позики» |20 «Виробничі запаси» |

|64 «Розрахунки за податками й |21 «Тварини на вирощуванні та |

|платежами» |відгодівлі» |

|66 «Розрахунки з оплати праці» |22 «Малоцінні та швидкозношувані |

|69 «Доходи майбутніх періодів» |предмети» |

|71 «Інший операційний дохід» |30 «Каса» |

|74 «Інші доходи» |31 «Рахунки в банках» |

| |60 «Короткострокові позики» |

| |63 «Розрахунки з постачальниками та |

| |підрядчиками» |

| |64 «Розрахунки за податками й |

| |платежами» |

| |68 «Розрахунки за іншими операціями» |

Рахунок 49 «Страхові резерви»

На рахунку 49 «Страхові резерви» ведеться облік страхових резервів.

Рахунком 49 користуються підприємства, які відповідно до законодавства є

страховиками і у встановленому порядку формують страхові резерви.

Рахунок 49 «Страхові резерви» має такі субрахунки:

491 «Резерви незароблених премій»;

492 «Резерви збитків»;

493 «Інші страхові резерви»;

494 «Частка перестраховиків у резервах незароблених премій»;

495 «Частка перестраховиків у резервах збитків»;

496 «Частка перестраховиків в інших страхових резервах»;

497 «Результат зміни резервів незароблених премій»;

498 «Результат зміни резервів збитків».

Обчислена на звітну дату величина резервів незароблених премій, які

включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків,

страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на

звітну дату, відображається за кредитом субрахунка 491 «Резерви

незароблених премій» і дебетом субрахунка 497 «Результат зміни резервів

незароблених премій».

Обчислена на звітну дату величина резервів збитків, що включають

зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за певними вимогами

страхувальників, відображається за кредитом субрахунка 492 «Резерви

збитків» у кореспонденції з субрахунком 498 «Результат зміни резервів

збитків».

За дебетом субрахунків 491 «Резерви незароблених премій» та 492

«Резерви збитків» відображаються суми резервів незароблених премій та

резервів збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497

«Результат зміни резервів незароблених премій» та 498 «Результат зміни

резервів збитків» відповідно.

За дебетом субрахунка 494 «Частка перестраховиків у резервах

незароблених премій» відображається сума часток перестраховиків у резервах

незароблених премій на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 497

«Результат зміни резервів незароблених премій».

За дебетом субрахунка 495 «Частка перестраховиків у резервах збитків»

відображається сума часток перестраховиків у резервах збитків на звітну

дату в кореспонденції з субрахунком 498 «Результат зміни резервів збитків».

За кредитом субрахунків 494 «Частка перестраховиків у резервах

незароблених премій» та 495 «Частка перестраховиків у резервах збитків»

відображаються сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій

та сума часток перестраховиків у резервах збитків на минулу звітну дату в

кореспонденції з субрахунками 497 «Результат зміни резервів незароблених

премій» та 498 «Результат зміни резервів збитків» відповідно.

Щомісяця субрахунок 497 «Результат зміни резервів незароблених премій»

закривається списанням з нього суми в кореспонденції з субрахунком 703

«Дохід від реалізації робіт і послуг» рахунка 70 «Доходи від реалізації», а

субрахунок 498 «Результат зміни резервів збитків» закривається списанням з

нього суми в кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати».

На субрахунках 493 «Інші страхові резерви» та 496 «Частка

перестраховиків в інших страхових резервах» ведеться облік всіх інших

страхових резервів (крім технічних), які формуються страховиками у

випадках, передбачених чинним законодавством.

Рахунок 49 «Страхові резерви» кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |

|49 «Страхові резерви» |49 «Страхові резерви» |

|70 «Доходи від реалізації» |70 «Доходи від реалізації» |

|79 «Фінансові результати» |79 «Фінансові результати» |

Продовження: Клас 5. Довгострокові зобов’язання (файл - 04nb2.doc)

Передрук - тільки з письмового дозволу редакції

Випуск підготовлено інформаційною службою редакції газети «Галицькі

контракти»

тел./факс (0322) 702267; E-mail: base@gc.lviv.ua

Відповідальний за випуск Олександр Смоленський

E-mail: asm@gc.lviv.ua

-----------------------

Український діловий тижневик

«Галицькі контракти»

04’2000(січень)

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

РЕКЛАМА

рефераты НОВОСТИ рефераты
Изменения
Прошла модернизация движка, изменение дизайна и переезд на новый более качественный сервер


рефераты СЧЕТЧИК рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты © 2010 рефераты